Kajian Isi Rumah K2K
Tinjauan isi rumah merupakan salah satu jalan untuk memudahkan pemahaman yang lebih baik dicapai.
Apa Itu Kajian Isi Rumah?
Tinjauan isi rumah merupakan salah satu jalan untuk memudahkan pemahaman yang lebih baik dicapai tentang kepelbagaian penduduk perumahan awam, khususnya keadaan tempat mereka hidup, ciri-ciri demografik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan sikap mereka.
Bagi tujuan tersebut, tinjauan Isi Rumah K2K ialah set borang soal selidik yang diberikan kepada suatu sampel isi rumah (2,881 isi rumah) di dalam populasi 10 PPR (dianggarkan berjumlah 12,056 isi rumah).

Terdapat dua objektif tinjauan Isi Rumah K2K – untuk menentukur intervensi Program K2K agar dapat mengukur hasil program secara keseluruhan dan meningkatkan pemahaman tentang kumpulan sasaran, dengan memberi tumpuan kepada empat tema – pemerkasaan komuniti, kesesuaian tempat tinggal, kepimpinan dan pengurusan bersama, serta penjanaan kewangan dan pendapatan.

Bagi menjalankan diagnostik ini di 10 buah PPR, tiga rakan strategik telah dilantik, iaitu Aurecon Lestari Consulting, Merdeka Strategic Centre for Research, dan PE Research. Rakan strategik terlibat dalam penghasilan bersama borang soal selidik tinjauan, pelaksanaan tinjauan tersebut di kompleks perumahan awam yang terpilih, pembersihan dan pengesahan data, analisis dan pelaporan.
 • PA Seri Selangor

  Tinjauan Isi Rumah K2K di PA Seri Selangor

  • Sejumlah 325 isi rumah ditinjau di PA Seri Selangor, dengan penglibatan responden perempuan seramai 55.4% dan responden lelaki seramai 44.6%.
  • Sementara itu, 47% daripada responden adalah ketua isi rumah, dan yang selebihnya adalah pasangan, anak-anak berusia lebih daripada 21 tahun, adik-beradik dan saudara-mara yang lain. 
  • Purata saiz isi rumah di PA Seri Selangor ialah 3.82 (median saiz isi rumah ialah 4).
  •  Jenis pemilikan rumah mereka kini ialah menyewa, dengan purata tahun di PPR selama 24.08 tahun (median ialah 22 tahun). 
  • Sebanyak 14.1% isi rumah yang ditinjau mempunyai penduduk berusia 65 tahun ke atas. Sementara itu, 12.4% isi rumah mempunyai penduduk berusia 41-64 tahun, dan 10.3% isi rumah mempunyai penduduk berusia 25-40 tahun. 
  • Seramai 23.67% responden melahirkan rasa minat terhadap program komuniti berkaitan kesihatan di PA Seri Selangor, sementara 15.82% pula berminat dengan program kebersihan. 
  • Pembinaan Kemahiran berada pada tempat ketiga pada peratusan 14.89% daripada tujuh program yang dikenal pasti (program yang selebihnya berkaitan dengan kepimpinan, penambahbaikan ruang awam, pendidikan, dan keselamatan).
Bersama membentuk bandar berdaya huni.
K2K, dipimpin oleh Think City, meningkatkan kualiti hidup di perumahan awam di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Dengan berkolaborasi bersama komuniti setempat, K2K mengatasi cabaran dalam pemberdayaan masyarakat, pengurusan bersama, penjanaan pendapatan, dan reformasi dasar. Matlamat K2K adalah untuk mencipta persekitaran kehidupan yang berkembang, inklusif, dan mampan.
Ditubuhkan pada tahun 2009 dan merupakan sebuah organisasi impak yang memberikan khidmat nasihat dasar bandar, projek bandar, dan pembangunan usaha dengan Matlamat Pembangunan Mampan sebagai panduan kami.

© Copyright 2024 Think City Sdn. Bhd. All Rights Reserved. Registration Number: 200901026839 (869941-P). 
Ooops!
Generic Popup